9 de diciembre de 1416 (ACS, CF 29, Tumbo E, ff. 52v-54r)

Summary

1416, diciembre, 19. Santiago de Compostela.

Foro de Afonso García, doctor en leyes y deán compostelano, como apoderado del arzobispo de Santiago, Lope de Mendoza, y con autorización de Juan Fernández de Medín, arcediano de Nendos y tenenciero de la Tenza Grande, a la que pertenecían las propiedades, a Pedro Fernández de Mendoza, doctor en leyes y arcediano de Trastámara, como apoderado y en nombre de Enrique Enríquez, escudero.

Transcription

(f. 52v) Anno da Nasçença de nosso sennor Ihesu Christo de mill et quatroçentos et dez et seis annos, dez et nove dias do mes / de dezenbro. Sabean todos quantos esta carta de instrumento viern conmo nos, don Afonsso Garçia, doutor / en leis, deyan enna igllesia de Santiago et don Iohan Rodrigues de Medin, arçidiago de Nendos, et don Pedro Fernandes de Mendoça / doutor en leis, arçidiago de Trastamara, et Juan fernandes de Cannas, coengo de Santiago, en nome do moyto onrrado in Christo pa/dre et sennor don Lopo de Mendoça por la graça de Deus et da Santa igllesia de Roma arçobispo, capelan mayor de Noso sennor el rey / et seu notario mayor do reino de Leon et oydor da sua audiençia do qual dito sennor arçobispo soo procurador et ajo seu po/ der çerto para fazer et outorgar esto aqui adeante contiudo per carta de procuraçon escripta en papel et firmada do nome et signal de Pero / Afonso, notario publico jurado da çidade da çidade (sic) de Santiago adeante escripto segundo por ela paresçia da qual procuraçon o thenor / dela adeante se conten, et Juan do Barro et Garçia Peres do Canpo, bachelleres en decretos, et Pero Vasques et Aras Afonso et Pero Varela, / juis de Louo, et Gomez Rodrigues, chantre de Tuy, et Pero Fernandes de Triualdes et Esteuoo Fernandes et Juan Manso, coengos enna dita iglesia / de Santiago, et as outras personas et coengos da dita iglesia de Santiago, seendo ajuntados en noso cabidoo, dentro, enna dita iglesia / enna torre nova por tangemento de canpaa et por chamamentos espeçiaes feitos para trautar este negoçio subescripto asi / por lo porteiro do dito cabidoo conmo eso meesmo per signaçoes de huun cabidoo para outro, seendo ademas de vso et de cus/tume de consintimento et outorgamento do dito don Iohan Rodrigues de Medin, arçidiago do dito arçidiagado de Nendos enna dita iglesia / que presente era, et teençeiro por lo dito cabidoo da nos Teença Grande, entendendo et seendo ben çertos que este aforamento / aqui adeante contiudo he pro et boo paramento da mesa arçobispal do dito sennor arçobispo et do dito cabidoo et teença et bees dela, por / ende eu o dito Iohan Fernandes, en nome do dito sennor arçobispo et de seus suçesores, et nos, os ditos dean et cabidoo, por nos et por / nosos subçesores, damos et outorgamos en aforamento et por razon de foro a vos, o dito don Pero Fernandes de Mendoça, doutor en / leis, arçidiago do dito arçidiagado de Trastamar, que presente sores, que aforades en nome de Henrrique Henrriques, escudeiro, fillo / de Pero Enrriques, caualleiro, regedor et vezino da çidade de Sallamanca, et de Maria Bernal, madre do dito Enrrique Henrriques, que son ab/sentes asi conmo se fosen presentes, do qual dito Enrrique Henrriques vos, o dito doutor et arçidiago sodes procurador et avedes po/der para fazer esto adeante contiudo per carta de procuraçon escripta en papel et firmada do nome et signal et subscripçon de Ruy Garçia, / coengo et notario publico jurado de Santiago, adeante escripto, segundo por ela paresçia, da quen o thenor dela adeante se / conten, et aforamos des oie este dito dia endeante, por todo tenpo das vidas dos ditos Enrrique Enrriques et Maria Bernal, / sua madre, et de cada huun deles, et por mais tenpo aalende das ditas vidas danbos et de cada huun deles et de tres vozes / et viinte et nove annos aalende das tres vozes, conven a saber que o dito Enrrique Enrriques en sua vida et soude ou / a tenpo de seu finamento possa nomear et nomee a dita primeira voz et a dita primeira uoz nomee a segunda uoz et a dita segun/da voz que nomee a terçeira, et a dita terçeira uoz que nomee os ditos viinnte et nove annos, conplidos primeiros segintes aa/lende da dita terçeira uoz. Et aforamoslle conmo dito he, conven a saber, todas las casas entregamente que estan enna Rua / da Cal Cabrera, dentro enna çidade de Salamanca, enna collaçon de San Martino da Praça, que son lindeiras da huna parte con / casas de Andres de la Rade et da outra parte con casas que foron da moller que foy de Iohan Rodrigues de Bonilla con todos seus sotoos, //(f. 53r) sobrados et adegas et camaras, portaes et ortas et curraas et eixidos et pousos et paredes et tapias et pedra et tella et madeira et ago/as uertentes et con todas las outras suas perteenças et dereituras que lles perteesçen et perteesçer deuen a as ditas casas, asi de dentro / conmo de fora et en alto conmo en baixo et en ancho conmo en longo, et mays todos los herdamentos, casas et casares et chan/tados et vinnas et ortas et ertas que chaman de molas et prados et pastos et deuesa et agoas et navas et fontes correntes et / estantes que son a çerqua da dita çidade de Salamanca con todas las suas perteesças et dereituras que perteesçen et perteesçer deuen aos / ditos herdamentos de molas et cosas sobreditas, por onde quer que vaa amontes et afontes ennos ditos lugares et en cada huun / deles et en suas herdaduras et terminos que son cabo de parada de juso et do Porto das Borrenas et do Pinno, asi conmo o dito sennor ar/çonbispo et nosoutros en seu et nosos nome oje este dito dia posoemos con todas las ditas casas et herdades. Et as quaes ditas / casas et herdadementos sobre ditos conmo dito he, a meadade deles perteesçe a a dita mesa arçobispal et ao dito sennor arçobispo en nome / dela et a outra meadade deles perteesçe ao dito cabidoo et a a dita nosa Teença Grande por concanbeo que nos delo fezo et / dou para senpre o dito Henrrique Henrriques per instrumentos ende feitos et outorgados por tos (sic) ditos notarios adeante escriptos, / a tal pleito et condiçon que os ditos Henrrique Henrriques et a dita sua madre et as ditas tres vozes et os ditos viinte et nove annos / segundo et enna maneira que dito he, façan et reparen as ditas casas de pdra et tapias et tella et madeira et as ditas herdades / per suas custas propias et de todas las outras cousas que ouveren mester et lles for nesçesario, saluo caendo por / pee ou ardendo de fogo as ditas casas, o que Deus non queira, sen sua culpa et dos ditos Henrrique Enrriques et sua madre et das / ditas tres vozes et do que ouuer de auer os viinte et noue annos, que den et paguen ao dito sennor arçobispo et a seus subçeso/res et ao dito cabiddo et teençeiro que agora he et for d’aqui endeante per los tenpos da dita nosa Teença grande, cada / anno, honze floriis d’ouro de conto et de peso co qunno de Aragon, a meadade dos ditos honse floriins ao dito sennor / arçobispo et a seus subçesores et a outra meadade dos ditos floriins ao dito cabidoo et teençeiro da dita teenças, et os quaes ditos / onze floriins deue de dar et pagar en paz et en saluo enna çidade de Santiago por la festa de Natal da Naçença de Deus, / et asi en cada huun anno durante o tenpo desde dito aforamento per los bees dos ditos Enrrique Henrriques et sua madre et das ditas / tres uozes et do que ouver de tener en auer os ditos viinte et nove annos, que uos o doutor et arçidiago en nome do dito / Enrrique Henrriques para elo obligades. Et fiindo o dito tenpo deste dito aforamento que as ditas casas et herdamentos sobreditos que / fiquen ao dito sennor arçobispo et sua mesa arçobispal et a seus suçesores et ao dito dean et cabidoo et teença et a seus subçesores / liures et quitos et desenbargados dos ditos Enrrique Henrriquees et sua madre et de suas vozes et das ditas tres vozes et do que ouver de / auer et de teener os ditos viinte et nove annos et de suas uozes et de cada un deles, con todo o perfeito et boo paramento que en eles / esteuer et for feito. Et os ditos Enrrique Enrriques et sua madre et as ditas tres uozes et o que teuer os ditos viinte et nove / annos han de leixar as ditas casas perfeitadas et leuantadas; et non deuen de vender nen sopennorar nen poer nen traspa/sar este dito aforamento en outra persona alguna sen consintimento di dito sennor arçobispo et seus suçesores noso et de noso (sic) / et de nosos subçesores, et avendoo de fazer que o façan a nos ou a eles et ao dito sennor arçobispo querendoo o dito sennor arçobispo / et nos ou seus et nosos suçesores tanto por tanto conmo outro alguun por elo de nen prometa; et non o querendo que enton que o / façan eles ou cada huun deles a taes personas que seias paçiuiles et firmitaes deles que pagen o dito foro et cunplan et agarden / todas las outras maneiras et condiçoes contiudas et declaradas en este dito aforamento. Et o dito sennor arçobispo nen nos nen / nosos subçesores et seus non lles deuemos tirar nen toller este dito aforamento durante o tenpo del por mais foro nen renda / nen por menos nen por al tanto que aoutro alguun por elo de nen prometa, nen por dizer que ha y enganno nen por outra rason al/guna et fazerlles lo saao et de paz a todo tenpo pero los bees da dita mesa arçobispal et do dito cabidoo et teença que para / ello obligamos.

Et eu, o dito Iohan Fernandes de Cannas, coengo, per vigor do dito poder et procuraçon do dito sennor et por el et por seus suçesores, et eu o dito Juan Rodrigues arçidiago de Nendos et teençeiro sobre dito que presente soo, asi outorgamos et con/sintimos enno sobre dito aforamento por lo tempo et preço et maneira et condiçoes sobre ditas, que os ditos sennor arçibispo et / dean et cabidoo fazen aos ditos Enrrique Enrriques et sua madre, Maria Bernal, et das ditas tres vozes et dos ditos viinte et nove / annos das sobre ditas casa et herdamentos, casas et casares et chantados et cousas sobre ditas, et prometemus et outorgamus / de non yr nen viinr (sic) contra ello so a penna a juso contiuda.

Et eu, o dito don Pero Fernandes, doutor et arçidiago de Trastamara / que presente soo, eno nome dos ditos Enrrique Enrriques et sua madre Maria Bernal, et para eles et en seu nome et das ditas tres / uozes et do que ouver de auer os ditos viinte et nove annos, que por la dita primera uoz han de seer nomeados de que soo / procurador et ey poder para o suso contiudo, ai o reçebo. Et prometo et outorgo que os ditos Enrrique Henrriques et sua madre et as / ditas tres vozes et o que teuer os ditos viinte et nove annos, den et pagen o dito foro en cada huun anno ao dito termino / segundo suso dito he, en paz et en paz (sic) et en saluo enna dita çidade de Santiago por la dita festa de Natal, sen desconto / et adubeiro \et/ refazemento alguuns. Et que o conplan et agarder todas las outras maneiras et condiçoes contiudas et de/claradas enno dito instrumento de aforamento per los bees dos ditos Henrrique Enrriques et sua madre et das ditas tres vozes / et de cada huna delas et de aquel que ouver de auer os ditos viinte et nove annos que para elo obligo, segundo que per lo dito Hen/rrique Enrriques son obligados per vertude da dita procuraçon et poder a min dado pero lo dito Enrrique Henrriques.

Et nos os ditos dean / et cabidoo por nos et nosa mesa capitular et o dito Iohan Fernandes de Cannas, procurador do dito sennor arçobispo, et en seu nome et do dito / don Pero Fernandes, arçidiago de Trastamar, procurador do dito Enrrique Enrriques, et en seu nome del, sometemusnos et cada huun de nos / por si et en nome dos ditos procuratorios, sometemos os bees das ditas mesas arçobispal et capitular et do dito Enrrique Enrri/ques a qualquer justiça, juiz et ofiçial asi de jurdiçon ecclesiastica conmo seglar, de qualquer jurdiçon ordenaria ou de / outro qualquer estado et condiçon que seia. Et que sen outro juiso, pleito, contenda, sentença ou exsecuçon contrengan a nos et a ca/da huun de nos et do dito Henrrique Enrriques et sua madre et suas vozes et seus et nosos subçesores para teener et conplir et agardar / este dito instrumento de contrauto et foro en todo et en parte. Et que costrengan et apremeen aos contradizent ou contradizentes / por prendas et premias et outros remedios do dereito asi sobre a penna aadeante contiuda conmo sobre o prinçipal contrauto et / cousas en el contiudas. Et sobre esto todo et parte delo renunçiamos et partimos de nos et de cada huun de nos, et dos ditos / Enrrique Henrriques et sua madre et suas vozes, per lo poder que avemos nos os ditos procuradores, todos los dereitos canoicos et çeuiles // (f. 53v) et moniçipales et a outra eiçenpçon, contradiçon et allegaçon que nos partes contrahentes et qualquer de nos et deles avemos et aver po/deriamos sobre esto que dito he et sobre parte delo, que nunca o digamos nen allegemos nen qualquer de nos et o dito Enrrique Enrriques / et a dita sua madre allegen nen digan en juizo nen forta de juizo. Et se qualquer de nos partes contrahentes o diser / ou allegar que non seiamos nen seia sobre elo oydo. Et qual das partes contra esto veer et o non conplir et agardar peite a a / outra parte que o agardar et conplir, en parte ou en todo, por penna mill floriins d’ouro de conto et de peso do qunno de Arangou, / et a penna pagada ou non pagada todauia este dito instrumento de aforamento et as cousas en el contiudas, fique fir/me et valla en seu rebor.

Foy feito et outorgado o dito instrumento de aforamento enno dito cabidoo ennos ditos anno, dia et / mes sobre ditos.

Testemoyas que foron presentes Rodrigo de Paz, scudeiro do dito sennor arçobispo, et Juan d’Oureens, home de pee / do dito Enrrique Henrriques, et Juan Adarqua, porteiro do cabidoo, et Diego Garçia d’Ansoo, escripuan, vezinos et moradores enna / dita çidade et outros.

Editor notes

Documentary and bibliographic data

 • Original documentACS, CF 29, Tumbo E, ff. 52v-54r
 • Description

  La documentación incorporada se encuentra copiada en el llamado Tumbo E de la Catedral de Santiago, cartulario recopilado en buena parte durante la época del prelado compostelano Lope de Mendoza (1399-1445), al que se incorpora posteriormente nueva documentación, hasta el siglo XVI. Se trata de un tumbo en pergamino, integrado por 206 documentos copiados a lo largo de 141 folios en letra cortesana y en idiomas gallego y castellano. No presenta miniaturas ni decoraciones y la encuadernación es en madera con forro de piel repujada.

 • Edition

  Xosé M. Sánchez Sánchez

 • Citation
  Letter from to in 9 de diciembre de 1416, ed. Xosé M. Sánchez Sánchez, in Cartagena Library [<https://bibliotecacartagena.net/en/documentum/9-de-diciembre-de-1416-acs-cf-29-tumbo-e-ff-52v-54r> Requested: Feb 4, 2023].
  Cite this document

Digitalization of the original documents